Printable timetable

Valid from: 
16 November 2020
Start Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1132 Budapest, 23 Visegrádi street, street entrance

Start Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday